Drenas/ Fushata “Mbroj të drejtën tënde”, synon promovimin e të drejtës për qasje në drejtësi

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, me mbështetje të GIZ, kanë mbajtur fushatë Informuese për të drejtat e qytetarëve për qasje në drejtësi dhe ndihmë juridike falas me akterët komunal dhe palët kyçe të ndërlidhura që ofrojnë shërbime për qytetarët e Komunës së Drenasit dhe bashkëveprojnë me ZMNJF në Komunën e Drenasit.

Tryezën e hapi Anita Alaj Kalanderi – Drejtore Ekzekutive dhe pjesëmarrës ishte edhe nënkryetari i Komunës së Drenasit Arben Shala, zyrtarë policor nga stacioni i Drenasit, të cilët u zotuan se do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme ne drejtim të informimit të qytetarëve dhe referimit të tyre të ZMNJF në Drenas e cila gjendet në objektin e Qendrës për Punë Sociale në Drenas.

Qëllimi i përgjithshëm i fushatës informuese është promovimi i të drejtës për qasje në drejtësi për të gjithë qytetarët, pa dallim dhe ka synim:

• Promovimi i qasjes në drejtësi dhe institucionin e ndihmës juridike falas në nivel lokal dhe qendror;
• Identifikimi i sfidave dhe mangësive të mundshme të qasjes në drejtësi për qytetarët, në Komunën e Drenasit;
• Identifikimi i mundësive të reja për bashkëpunim midis aktorëve me rëndësi (në nivel lokal dhe në nivel qendror), me qëllim të avancimit të mëtejmë të qasjes në drejtësi për qytetarët.

Shpërndaje këtë lajm në:

Më shumë